Fòmasyon eta a pou moun k ap ede nan bay swen pèsonèl ak swen adomisil (PHCAST)

Èske w ap chèche yon travay ki fleksib ? Pran fòmasyon pou w ka vin yon pwofesyonèl nan swen adomisil !

Ou ka vin yon moun k ap ede nan bay swen adomisil la gratis lè w pran sou entènèt fòmasyon eta a pou moun k ap ede nan bay swen pèsonèl ak swen adomisil (PHCAST) Commonwealth of Massachusetts bay la. Ou ka pran kou yo, lè w vle, epi kote ou vle.

«Yo prepare pwogram sa a vrèman byen, epi antanke yon nouvo menajè mwen kontan pou m di mwen pa ka tann, pou m kòmanse travay !!»

Moun ki diplome nan fòmasyon PHCAST la

Kisa yon Moun k ap ede nan bay swen adomisil ye ?

Moun k ap ede nan bay swen adomisil yo jwe yon wòl enpòtan, nan ekip pou swen adomisil la. Moun k ap ede nan bay swen adomisil yo ede granmoun aje yo, pou yo ka viv alèz lakay yo, oswa nan kominote yo a. Gen plizyè kalite moun k ap ede nan bay swen adomisil :

 • Menajè yo ede nan fè pwovizyon, kuizin, lesiv, ak aktivite nan anviwoman kay la, tankou netwayaj, lave asyèt, e pase aspiratè.
 • Menajè pou swen pèsonèl yo fè travay pratik. Yo ede ak benyen, abiye, pran swen cheve, ak fè deplasman.
Se yon fanm blan ki chita bò tab nan kwizin nan, epi moun k ap ede nan bay swen adomisil li a se yon jèn fanm nwa ki gen tatou sou li, k ap pote manje fanm blan an ba li.

Opòtinite pou fè karyè kòm moun k ap ede nan bay swen adomisil

Dapre sa Gouvènman ameriken di, demand pou moun k ap ede nan bay swen adomisil se yonn nan djòb k ap ogmante pi rapid nan peyi a !

Kòmanse avèk (Kou pou Menajè (Homemaker Course) nou an. Apresa, ale nan fòmasyon siplemantè pou w ka vin yon Menajè pou swen pèsonèl (Personal Care Homemaker) , pou w ka jwenn enfòmasyon sou swen manyèl pratik. Apati isi a, ou ka eksplore mwayen sa yo ak chache lòt djòb nan domèn nan.

«M espere, yon jou ma soti nan menajè pou vin yon Enfimyè oksilyè (LPN).»

Moun ki diplome nan fòmasyon PHCAST pou menajè a
Branch nan karyè pou Menajè ak menajè pou swen pèsonèl Anplwaye nan branch sa yo gen opòtinite, pou soti nan yon branch al nan yon lòt, selon sa ki enterese l, konpetans li, ak eksperyans li. Transfè Transfè Transfè Transfè Teknik Teknik Teknik Teknik BRANCH NAN KARYÈ POU MENAJÈ ak MENAJÈ pou SWEN PÈSONÈL MENAJÈ SWEN DIRÈK Moun k ap ede nan bay swen adomisil (Home Health Aide) Moun k ap ede menajè nan bay sipò Oksilyè enfimyè (CNA) Moun k ap ede moun ki toupre fen lavi a (Hospice Aide) ADMINISTRASYON / LIDÈCHIP Moun k ap ede nan bay swen adomisil (Home Health Aide) Moun k ap kowòdone ajan an Manadjè : Pwopriyetè MEDIKAL / SANTE Travayè sosyal medikal (sosyal wòkè) Enfimyè oksilyè (LPN) Enfimyè anrejistre (RN) SÈVIS SIPÒ SOSYAL Manadjè ki sou ka a (an anglè : Case Manager) Travayè sosyal (sosyal wòkè) Sipèvizè/Manadjè Direktè/Direktris Konesans ou pran nan fòmasyon PHCAST la se konesans ou ka itilize nan tout endistri ak sektè.

Pou patisipe nan PHCAST la

Èske w prè pou yon nouvo djòb ? Chwazi yonn nan kou apre yo. Chwazi kou ki koresponn pi byen ak kapasite e enterè w Tout kou yo gratis pou moun k ap viv nan Massachusetts.

Chwazi nan ki lang ou ta renmen pran kou yo. Tout kou yo disponib an anglè, espayòl, kreyòl ayisyen, pòtigè brezilyen, chinwa senplifye (mandaren e kantonè), chinwa tradisyonèl (mandaren e kantonè), epi ris. Kou a ap disponib pi devan an vyetnamyen.

Pou w enskri, ou dwe :

 • Gen aksè nan yon konpyoutè, tablèt, oswa telefòn entelijan ki gen opalè e entènèt.
 • Yon adrès imèl valab

Kou pou menajè

Kou sa a aprann ou fason pou w kominike, travay ak konsomatè, e prepare manje an byen. Y ap ba ou Sètifika ou te pran fòmasyon an (Certificate of Completion) lè w fini kou an !


Chwazi kou ki koresponn pi byen ak eksperyans ou.

Pou nouvo pwofesyonèl yo

Kou sa a fèt pou kèlkeswa moun nan, ki nouvo nan domèn nan e ki enterese nan fè karyè kòm yon menajè.

Enskri

Pou pwofesyonèl ki gen eksperyans yo

Kou sa a se pou pwofesyonèl ki te gen eksperyans anvan, kòm yon menajè, e ki ta renmen rafrechi, oswa devlope konpetans ak konesans yo.

Enskri

Pou moun ki bay swen enfòmèl yo

Kou sa a se pou kèlkeswa moun nan ki enterese nan bay yon fanmi oswa zanmi sipò kòm menajè yo.

Enskri

Kou pou Menajè pou swen pèsonèl

Kou sa a baze sou konpetans ak konesans ou pran nan fòmasyon pou Menajè a, epi prepare w pou ede moun ki bezwen swen manyèl, tankou abiye, benyen, swen cheve, ak nan deplasman. Y ap ba ou Sètifika ou te pran fòmasyon an (Certificate of Completion) lè w fini kou an !

Tanpri fè atansyon : Ou dwe pran fòmasyon kòm menajè a, avan w pran kou sa a. Ou ka pran fòmasyon pou menajè a an pèsòn, oswa sou entènèt.

Chwazi kou ki koresponn pi byen ak eksperyans pwofesyonèl ou.

Pou nouvo pwofesyonèl yo

Kou sa a fèt pou kèlkeswa moun nan, ki nouvo nan domèn swen sante adomisil la, e ki enterese nan fè karyè kòm yon menajè pou Swen pèsonèl .

Enskri

Pou pwofesyonèl ki gen eksperyans yo

Kou sa a se pou pwofesyonèl ki te gen eksperyans anvan, kòm yon Menajè pou swen pèsonèl, e ki ta renmen rafrechi, oswa devlope konpetans ak konesans yo.

Enskri

Pou moun ki bay swen enfòmèl yo

Kou sa a se pou kèlkeswa moun nan ki enterese nan bay yon fanmi oswa zanmi sipò kòm menajè swen pèsonèl yo.

Enskri

Pou anplwayè yo : Èske PHCAST la kòrèk pou anplwaye m yo ?

Kit anplwaye ou yo nouvo nan domèn nan, oswa kit yo sèlman bezwen rafrechi konesans yo, PHCAST la ka satisfè bezwen w yo. PHCAST la gen tout enfòmasyon anplwaye w yo bezwen, pou yo ka santi yo gen konfyans nan tèt yo, yo gen bon jan konesans, epi yo pare pou travay an sekirite kòm moun k ap ede nan bay swen adomisil.

Kourikoulòm PHCAST nou an ede anplwaye w yo, aprann wòl ak responsablite yon Moun k ap ede nan bay swen adomisil, ikonpri teknik tankou koute atantivman, planifikasyon pou nitrisyon, fè menaj, travay ak konsomatè, rekonèt abi, e neglijans, jere sitiyasyon ijans, ak plis lòt bagay.

Pou Nouvo kou pou Menajè (New Homemaker Course) a, anplwaye w yo ka fini tout 11 modil yo sou entènèt, nan lè yo vle fè sa, lè yo pa nan travay yo.

Si yo vle ogmante konpetans yo apre kou pou Menajè a, pwochen etap la se Kou pou Menajè pou swen pèsonèl (Personal Care Homemaker Course) la, ki baze sou konesans yo te pran nan kou pou Menajè a. Kou pou Menajè pou swen pèsonèl la se yon kou sou entènèt ki gen 7 modil ladan l. Lè anplwaye ou yo ap pran kou pou Menajè pou swen pèsonèl la, yo dwe fè tou yon 10 zè pratik ak yon enfimyè anrejistre (RN), k ap bay fòmasyon pou Menajè pou swen pèsonèl la.

Yon patwon travay, ki se yon fanm Azyatik lès, te chita sou biwo l, epi l ap pale ak yon lòt patwon, ki se yon fanm lès Azyatik tou, ki pi gran pase l e ki kanpe bò kote l.

«Pi gwo avantaj la [pou anplwaye m yo] se fleksibilte a». Yo ka pran [fòmasyon an] lè yo vle, epi yo pa bezwen pran konje travay. Dezyèm gwo avantaj la se yon ranfòsman pou amoupwòp yo»

Anplwayè, Deborah H.

Sit òf anplwa PHCAST

The Massachusetts Executive Office of Elder Affairs (EOEA) angaje pou l soutni anplwaye ki founi swen an dirèk e founisè ki angaje yo. Apati angajman sa a, EOEA kreye sit òf anplwa PHCAST ki sèlman disponib pou ajans ki gen kontran avèk ASAP e k ap founi sèvis èd lakay e swen pèsonèl lakay. Ajans swen lakay ki gen kontra avèk ASAP k ap founi sèvis èd menajè e swen pèsonèl envite pou yo kreye kont gratis sou sit òf anplwa PHCAST la e piblike òf anlwa ofiramezi y ap chèche anplwaye ki kalifye.

Kesyon yo poze souvan

Gen kou pou Menajè ak Menajè pou swen pèsonèl, e nan chak djòb sa yo, gen twa opsyon kou (ki nan lis anba a). Chwazi kou ki esplike objektif travay ou a pi byen. Kou yo disponib an anglè, an espanyòl, e an kreyòl ayisyen. Tanpri, enskri nan yon sèl kou.

Chak kou yo, ki anba a, kouvri menm kontni an.

 1. Pou Nouvo pwofesyonèl : Si w nouvo nan travay la, kòm yon menajè, oswa yon Menajè pou swen pèsonèl, ou ka pran kou pou Nouvo pwofesyonèl la. Ou dwe fini tout modil ak tout aktivite yo, nan lòd yo mete yo a.
 2. Pou pwofesyonèl ki gen eksperyans : Si w gen eksperyans, men ou ta renmen gen nouvo konpetans, oswa rafrechi konesans ou, ou ka pran kou pou Pwofesyonèl ki gen eksperyans yo. Sa ap pèmèt ou sote nan yo, epi pa pran modil yo youn apre lòt.
 3. Pou Moun ki bay swen enfòmèl : E si aktyèlman travay ou se bay manm fanmi, zanmi oswa moun an prive, swen enfòmèl, ou ka pran kou pou Moun ki bay swen enfòmèl yo. Sa ap pèmèt ou sote nan yo, epi pa pran modil yo youn apre lòt.

Pou enskri pou nenpòt nan kou yo, monte sou lyen elektwonik ki annapre a epi chwazi kou ki pi byen reprezante konpetans ou yo ak sa w bezwen. Ou ka chwazi jan w vle nan kou ki ofri an anglè, espayòl, kreyòl ayisyen, pòtigè brezilyen, chinwa senplifye (mandaren e kantonè), chinwa tradisyonèl (mandaren e kantonè), epi ris. Kèlkeswa lang lan, kou yo kouvri menm konpetans epi se menm kou a.. https://mahomecaretraining.org/ht

Non ! Li gratis pou etidyan yo, toukòm patwon travay, ki itilize fòmasyon an.

Wi, ou ka pran fòmasyon PHCAST la, nan kèlkeswa telefòn entelijan an, ki gen posiblite pou w gade videyo. W ap gen pou w enskri sou yon konpyoutè, avan pou w ka itilize aplikasyon Canvas Student lan, ki disponib kote yo vann aplikasyon pou toulède mak aparèy, Apple ak Android, yo.

Apple

https://apps.apple.com/us/app/canvas-student/id480883488

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.candroid&gl=us

Sa a se yon videyo k ap montre kijan pou itilize aplikasyon Canvas Student lan, pou konekte, sou entènèt, nan kou PHCAST ou a. Pa pėdi tan nan premye seksyon an. Al chache pòsyon nan kòd QR videyo a, ki montre fason pou w konekte aplikasyon an avèk kou w la.

Lè w ranpli kondisyon kou a, w ap resevwa yon Sètifika ou te pran fòmasyon an. Y ap voye Sètifika a, nan adrès imèl ou te itilize pou enskri nan kou an, epi ou ka enprime l tou apati platfòm kou a. Ou ka gen aksè nan platfòm kou a : https://elderaffairs.pdx.catalog.canvaslms.com/dashboard/completed

Si w bezwen èd, tanpri kontakte phcast@umb.edu

Non, pa gen yon tès nan finisman kou a. Nan plas tės la, gen yon ti egzamen, nan finisman chak modil. Pou pase yon modil, ou DWE fini l, epi fè omwen yon nòt 80%. Ou dwe fè omwen yon nòt 80%, nan tout ti egzamen yo, pou w resevwa yon sètifika.

Wi, kou a disponib an anglè, espayòl, kreyòl ayisyen, pòtigè brezilyen, chinwa senplifye (mandaren e kantonè), chinwa tradisyonèl (mandaren e kantonè), epi ris. Kou a ap disponib an vyetnamyen nan mwa desanm 2024.

Ou ka voye yon mesaj dirèkteman, atravè platfòm kou a. Yon moun ap reponn, nan entèval 36 zèdtan. Peze «Help» (èd), nan meni sou bò goch la, epi peze «Ask your Instructor a question» (poze pwofesèl w la yon kesyon), pou w ka jwenn èd.

Menajè : Sètifika PHCAST pou Menajè a kalifye ou, pou w travay kòm yon Menajè pou yon Ajans swen sante adomisil (Home Health Care), oswa pou moun an prive. Sepandan, w ap gen pou w tcheke ak patwon travay yo an patikilye, sou kondisyon yo poze yo.

Menajè pou swen pèsonèl : Apa fòmasyon PHCAST la, sou entènèt, w ap gen pou w pase 10 zè fòmasyon pratik, avèk yon enfimyè responsab, nan Ajans pou menajè a. Tcheke ak Ajans pou swen sante adomisil lokal yo, pou plis enfòmasyon.

Gen fòmasyon siplemantè yo mande, pou lòt djòb yo, tankou Oksilyè k ap ede nan bay swen adomisil (HHA), e Oksilyè enfimyè sètifye (CNA).

Platfòm nan se kote kou w la, nòt ou yo, ak sètifika w la, disponib. Al nan https://courses.mahomecaretraining.org/browse/phcasthaitiancreole, epi peze dashboard (platfòm), pou w ka wè kontni an.

login screenshot

 1. Kijan pou m enskri a ?
  Pou enskri, pou kou PHCAST yo, al nan https://mahomecaretraining.org/ Chwazi kou ki esplike objektif nan karyè w la pi byen.
 2. Kijan pou m rekreye modpas mwen an ?
  Al nan https://elderaffairs.instructure.com/ Epi peze «Forgot Password» (bliye modpas ou), pou w ka rekreye modpas ou a. W ap gen pou w mete imèl ou te itilize a, pou enskri nan kou an, pou w ka rekreye modpas ou a.
 3. Kibò m ka jwenn ak sètifika m nan ?
  Al nan https://courses.mahomecaretraining.org/browse/phcasthaitiancreole, pou w ka konekte sou platfòm nan. W ap jwenn sètifika pou chak kou ou fini. Pou w ka jwenn plis enfòmasyon sou sètifika ak platfòm, al nan https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Catalog/How-do-I-view-the-certificate-of-completion-for-a-Catalog-course/ta-p/1740

E si m te enskri nan kou ki pa kòrèk la, kijan m ka chanje enskripsyon m nan ? Tanpri, voye yon imèl bay phcast@umb.edu

Yon lòt fwa ankò, si w bezwen èd, ki sa mwen ta dwe fè ? Tanpri, voye yon imèl nan phcast@umb.edu

Gaye pawòl la !

Èske w travay ak moun k ap chache djòb nan Massachusetts

Tanpri, fè moun nan rezo kontak ou yo konnen fòmasyon nou bay la ! Nan Zouti PHCAST nou an sou Kominikasyon ak sansiblizasyon an gen enfòmasyon sou Fòmasyon eta a pou moun k ap ede nan bay swen pèsonèl ak swen adomisil la, gen :

 • Echantiyon mesaj sou rezo sosyal yo, pou pataje ak moun k ap suiv ou yo
 • Bwochi ou ka enprime, pou afiche nan biwo ou yo
 • Echantiyon langaj pou blòg/bilten pou pataje ak odyans ou
De fanm azyatik ès chita bò yon tab, y ap fè aktivite manyèl. Yon granmoun aje fanm, ak lòt fanm nan ki se èd k ap bay swen adomisil.

«Mwen apresye anpil se pa sèlman konsomatè a, konpayi kote m ap travay la, bay enpòtans, men mwen enpòtan tou. Mwen rekonesan pou kou sa a, paske li te ban m konpetans ki nesesè pou fè travay mwen . »

Anplwaye ki te pran fòmasyon PHCAST la
Retounen anwo ↑